برچسب: ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر
نویسندگان

آشنایی با ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس ،بازیگر تئاتر و شاعر پر آوازه انگلیسی بود. به او لقب پدر نمایش نامه نویسی انگلیسی

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.